Uysal Geçen yılki tebliğe göre bu sene çiğ süt kalite desteği yerine ıslah amaçlı süt içerik analiz desteği getirildi. Bu değişiklik Süt Üreticileri Merkez Birliği'nin aleyhine olurken, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin ise lehine oldu. Diğer yandan besi desteğinde sözleşme şartı kaldırıldı. İşletmesinde en az 200 anaç küçükbaş hayvan varlığı olanlar çoban istihdam desteğinden yararlanabilecek.

 

ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİNDEN NASIL YARARLANILACAK?

Çiğ süt desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılacak:

 1. a) Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanlar TÜRKVET'e kayıtlı olmalıdır.
 2. b) Desteklemeden yararlanacaklar, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış yetiştirici/üretici örgütüne üye olmalıdır.
 3. c) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ kapsamında pazarlanan sütler hariç olmak üzere üretilen süt, onay belgesi almış süt işleme tesislerine satılmış olmalıdır. Bu tesisler, il/ilçe müdürlükleri tarafından SSK’ye girişleri yapılarak tanımlatılmış olmalı ve güncellemeleri yapılmalıdır. Süt satışları üreticinin kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bu örgütlerin %50'nin üzerinde paya sahip oldukları iştirakleri vasıtasıyla yapılabilir. Satışı yapılan süt, satış belgesi ile belgelenmeli ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydedilmelidir.

ç) Süt regülasyonu uygulaması kapsamında sütünü üretici örgütleri aracılığı ile satanlar da desteklemeden yararlandırılır. Desteklemede 1 kg süt tozuna karşılık Bakanlıkça belirlenen süt miktarı esas alınır.

 1. d) Çiğ süt desteklemeleri Bakanlığın belirleyeceği birim fiyatlar üzerinden dönemler halinde yapılır. Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırılmaz.

(2) Sütünü 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında pazarlayan üreticiler;

 1. a) Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası ile Çiğ Sütün Arzı İçin İzin Belgesine sahip olmalıdır.
 2. b) Sütünü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip, BSKS'ye kayıtlı yerel perakendecilere satmış olmalıdır. Satış yapılan süt miktarı işletmede bulunan hayvanlardan üretilebilecek süt miktarıyla uyumlu olmalıdır. Benzer şekilde satış belgelerindeki miktarla da uyumlu olmalıdır. Satış bilgileri BSKS'ne aylık olarak kaydedilmelidir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

 1. a) Üreticiler başvurularını dilekçe ile desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne yapar.
 2. b) Satılan çiğ süte ait satış belgesinin aslı, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar destek başvurusunda bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne teslim eder. Satış belgesinin suretleri ve fotokopileri ile işlem yapılmaz.
 3. c) BSKS'ye süt girişleri üreticilerin üretimde bulundukları il/ilçeden yapılır. BSKS'ye veri giriş yetkisi olan örgütler, başvuruda bulunan yetiştiricilere ait verileri sisteme girer ve bunlara ilişkin başvuru icmal listesini il/ilçe bazlı düzenler. İlgili evraklar ve başvuruda bulunan üyelerine ait listeyle birlikte düzenledikleri başvuru icmal listesini, ilgili il/ilçe müdürlüklerine iletir. Veri giriş yetkisi olmayan örgütler ise başvuruda bulunan yetiştiricilere ait İcmal-1'e esas başvuru icmal tablosunu il/ilçe bazlı oluşturur, ilgili evraklar ve başvuruda bulunan üyelerine ait listeyle birlikte takip eden ayın 5 inci iş günü sonuna kadar ilgili il/ilçe müdürlüklerine teslim tutanağı ile teslim eder.

ç) Üreticiler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce Karar kapsamında satılan çiğ süte ait satış belgelerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde destek başvurusunda bulunmak istediği yetiştirici/üretici örgütüne teslim eder.

ISLAH AMAÇLI SÜT İÇERİK ANALİZ DESTEKLEMESİ

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi aşağıdaki şartlara göre yapılacak:

 1. a) İşletme ve anaç sığırlar (etçi ırklar hariç) E-Islah soy kütüğü sistemine kayıtlı ve işletme en az süt analizi yapılmış on baş saf ırk ineğe sahip olmalıdır.
 2. b) Süt analizi yapılan her inek için yılda bir kez destekleme yapılır. Hayvanın işletme değiştirmesi halinde, desteklemeden son analizi yaptıran işletme yararlandırılır.
 3. c) Buzağılama tarihi, 1/7/2018'den önce olan ineklerde en az üç, bu tarihten sonra olanlarda ise en az iki olmak üzere yağ, protein oranı ve somatik hücre sayısı yönünden süt içerik analizi yaptırılır.

ç) Süt analizleri, Bakanlıktan izinli veya ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin bu amaçla kurdukları laboratuvarlarda yapılır. Analizde kullanılan cihazlar ICAR onaylı olmalıdır. Süt analiz sonuçları, analiz yapılan cihazdan online olarak E-Islah veri tabanına aktarılır.

 1. d) Süt analiz sonuçları hakkında bilimsel olarak tereddüt olması halinde Bakanlıkça yapılan değerlendirme esastır.
 2. e) İki analiz arasındaki süre en az 30 gün olmalıdır.

(2) Damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden buzağı desteklemesine başvuruda bulunanlar bu destekleme için de başvuru yapmış sayılırlar.

 

 

 

 

 

 

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

(1) Buzağı desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

 1. a) Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı, Bakanlık kayıt sisteminde doğduğu işletmenin ve anasının kaydı bulunmalıdır.
 2. b) Buzağılar, kümelenmiş ve birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar, ikinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah’a kayıt edilmiş ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.
 3. c) Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir, bunun için buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir. İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAY Gem’e bildirir.

ç) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı buzağı desteği, işletmesi 1/10/2018 tarihinden önce soy kütüğü sistemine kayıtlı ve E-Islah’ta kayıtlı analardan doğan buzağılara verilir. Soy kütüğüne kayıtlı buzağı desteği alan buzağılar ayrıca buzağı desteğinden yararlandırılmaz.

(3) Döl kontrollü boğanın yavrusu ilave desteği, döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan buzağılara verilir. Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilmelidir.

(4) Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

(5) Soy kütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesinden yararlanacaklar;

 1. a) Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalıdır. Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilmelidir.
 2. b) Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalıdır. Bu ölçümler 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.
 3. c) Süt verim ölçümleri; standart süt ölçüm aletleri veya otomasyon sistemi (Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince sağlanan/onaylı) ile ölçülmeli, ölçümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya otomasyon sisteminden temin edilmiş olmalıdır.

ç) Ön soy kütüğüne kayıtlı anadan doğan buzağılar, soy kütüğüne kayıtlı buzağı desteğinden yararlanamazlar.

(6) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

 1. a) Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, kooperatifler aracılığıyla desteğini almak isteyenler bölge veya il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğüne kayıtlı destek alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
 2. b) Başvurular, 2/7/2018-31/8/2018 tarihleri arasında ve 2/5/2019-1/7/2019 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliklerini gidermesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(7) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;

 1. a) Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtları yapılır.
 2. b) Başvuruların E-Islah sistemine giriş süresini müteakip, HAYGEM tarafından desteklemeye esas İcmal-1 listesi E-Islah sisteminde yayımlanır. İl/ilçe müdürlükleri, İcmal-1 listelerini sistemden alarak 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
 3. c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır, itiraza ilişkin yapılan iş ve işlemler ilgili sisteme girilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından sistemlere girilen kayıtlara göre HAYGEM tarafından İcmal-2 listesi yayımlanır. İlçe müdürlükleri, sistemden aldıkları İcmal-2 listesini onaylayarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.

 1. d) İlçelerden gelen İcmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi, E-Islah sistemi üzerinden il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak 10 gün içerisinde HAY Gem’e gönderilir.